Ulaştırma Mevzuatı

12.12.2019 21:00


Ülkemizde ulaştırma faaliyetleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından düzenlenir. Ulaştırma Bakanlığı kuruluş yapısı gereği: Kara, deniz, hava ve demir yolları ulaşımı ve haberleşme faaliyetleri olmak üzere beş ana dalda hizmet verir.

Kara ulaşımı ile ilgili görevler; Ulaştırma Bakanlığına bağlı Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. Bu amaç ile yayımlanan yönetmelikler Karayolu Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilir. Uluslararası ulaşım anlaşmaları da Ulaştırma Bakanlığı tarafından uygulamaya konulur.

3 Eylül 2004 günü Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Meslekî Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği, hem eğitim alacakların hem de eğitimi ereceklerin niteliklerini, sorumluluklarını ve yetkilerini tarif ederek, verilecek Meslekî Yeterlilik Belgelerini sınıflandırmıştır. Buna göre karayolu ulaştırma sektöründe çalışanlar Üst Düzey, Orta Düzey yöneticiler ve Sürücüler olarak 3 ana gruba ayrılmıştır.

Her bir grup kendi içinde 2 ana (Yolcu - Yük ve Eşya Taşımacılığı) ve 2 alt başlık (Yurtiçi - Uluslararası Taşımacılık) olmak üzere 4 ayrı sınıfa ayrılmıştır. Ayrıca sürücüler için Tehlikeli Madde Taşımacılığı adı altında bir üst seviyede Meslekî Yeterlilik sınıfı da aşağıda belirlenmiştir.


MESLEKİ YETERLİLİK (SRC) BELGE TÜRLERİ

SRC 1 Uluslar Arası Yolcu Taşımacılığı Not: Uluslar arası olduğundan dolayı SRC 2’ yide kapsar.

SRC 2 Yurt İçi Yolcu Taşımacılığı

SRC 3 Uluslar Arası Yük-Eşya Taşımacılığı Not: Uluslar arası olduğundan dolayı SRC 4’üde kapsar

SRC 4 Yurt İçi - Yük-Eşya Taşımacılığı

SRC 5 Belgesi Tehlikeli Madde Taşımacılığı Not: bu belgeyi almak için src 3 veya src 4 belgesi olanlar alabilir.

 

Yük, Eşya ve Yolcu Taşımacılığı Yapanların Mesleki Faaliyet Alanı İle İlgili Alması Zorunlu Belgeler;
 
C2 YETKİ BELGESİ: Uluslararası ve Yurt içi Ticari Eşya Taşımacılığı

Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 11 birim özmal taşıt ile toplam 440 ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır. Asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz.

K1 YETKİ BELGESİ: Kendi İştigali ile ilgili Yurtiçi Eşya Taşımacılığı

Gerçek (şahıs firmaları) kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 30 ton taşıma kapasitesine K1 yetki belgesi için başvuran kooperatifler dâhil tüzel (şirket) kişilerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 110 ton taşıma kapasitesine sahip olmaları şarttır.

K2 YETKİ BELGESİ: Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir. K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal taşıta sahip olmaları şarttır. K2 yetki belgesine sahip olanlar kiralık araç çalıştıramazlar.

L1 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara verilir. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 145 ton taşıma kapasitesine, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 1.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması ayrıca her bir şube içinde 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması şarttır.

L2 YETKİ BELGESİ: Uluslararası ve Yurtiçi Lojistik İşletmeciliği Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir. Ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus özmal taşıtlarla en az 220 ton taşıma kapasitesine, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması ayrıca her bir şube içinde 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip olması şarttır.

P1 YETKİ BELGESİ: İl içi Dağıtıcılık/Kuryecilik İl içi dağıtım işletmeciliği yapacaklara verilir. İki tekerlekli olanlar dâhil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 5 adet özmal motorlu taşıta, Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı alana ve En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olması zorunludur.

P2 YETKİ BELGESİ: Yurtiçi Dağıtıcılık/Kuryecilik Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir. İki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları, En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olmaları en az 14 ilde örgütlenmelerini tamamlamış olmaları, şarttır. P1, P2, Yetki belgesi sahipleri kiralık taşıt çalıştıramaz.  

 
KARAYOLU TAŞIMA KANUNU VE YÖNETMELİĞİ

Kanunun Amacı

·         Karayolu taşımalarını ülke ekonomisinin gerektirdiği şekilde düzenlemek,

·         Taşımada düzeni ve güvenliği sağlamak,

·         Taşımacı, acente ve taşıma işleri komisyoncuları ve benzeri hizmetlerin şartlarını belirlemek,

·         Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin niteliklerini, haklarını ve sorumluluklarını belirlemek,

·         Karayolu taşımalarının, diğer taşıma sistemleri ile birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı
olarak hizmet vermesini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Kanunun Kapsadığı Konular

Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan;

·         Yolcu ve eşya taşımaları, taşımacıları, taşıma acentelerini, taşıma işleri komisyoncularını, nakliyat ambarı ve kargo işletmecilerini, taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yararlanılan her türlü taşıt, araç-gereç, yapılan ve benzerlerini kapsar.

Kanunun Kapsamadığı Konular

·         Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar,

·         Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu iktisadî teşebbüslerine ait otomobillerle yapılan taşımalar,

·         Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorkları ile yapılan taşımalar,

·         Lastik tekerlekli traktörlerle çekilen römorklarla yapılan taşımalar, bu kanun hükümlerine tâbi değildir.

 Bunun dışında;

·           İl sınırları içerisindeki taşımalar ile

·           100 kilometreye kadar olan şehirlerarası taşımaların düzenlenmesi il ve ilçe trafik komisyonları ile işbirliği yapılmak suretiyle ilgili valiliklere,

·           Belediye sınırları içerisindeki şehir içi taşımalar belediyelere bırakılabilir.

·           Ayrıca 2007 yılında OKUL SERVİS ARAÇLARI HİZMET YÖNETMELİĞİ çıkartılarak Öğrenci Taşımacılığı ayrı bir yönetmelikle düzenlenmiştir.

Bazı Tanımlar

AMBAR: Eşyanın kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

ANTREPO: Gümrük mevzuatı hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyannameyle gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yeri,

BAKANLIK: T.C.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

ÇEKİCİ: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve bunlar olmadan eşya taşıyamayan motorlu taşıtı,

DAĞITIM İŞLETMECİSİ: Tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kısa sürede kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişileri,

DEPO: Eşyanın açık ve kapalı alanda muhafaza edilmesine uygun olan yeri,

EŞYA/KARGO TERMİNALİ: Bu Yönetmelikte belirtilen özellikleri haiz ve yurtiçi ve uluslararası eşya/kargo taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri organizatörleri ile bunların eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya tesisi,

GABARİ: Yüklü veya yüksüz araçların uzunluk, genişlik ve yüksekliklerinin azami sınırlarını belirleyen ölçüleri,

GEÇİCİ DEPOLAMA YERİ: Eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar gümrük idaresince geçici olarak depolanmasına izin verilen yeri,

GEÇİŞ BELGESİ: Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde, akit taraflardan biri tarafından kendi topraklarına girmek ve çıkmak veya bu topraklardan transit geçmek üzere diğer ülkede kayıtlı bir karayolu aracına verilen belgeyi,

İKİLİ TAŞIMA: Akit ülke taşıtlarının iki ülke arasında yapmış olduğu yolcu veya eşya taşımalarını,

İLİÇİ: Bir ilin sınırları içinde bulunan alanı,

KAMYON: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramdan fazla olan ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

KAMYONET: İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen ve eşya taşımak için imal edilmiş motorlu taşıtı,

KANUN: 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununu,

KARAYOLU: Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanları,

KARGO: Tek parçada en fazla 100 kg’ mı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap erişinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşya

LOJİSTİK İŞLETMECİSİ: Taşımacılık faaliyetinin yanı sıra; bağımsız bir işyerinin kullanım hakkına sahip olarak müşterilerine ait eşyayı teslim aldıktan sonra kendi gözetim ve denetimi altında yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, sipariş planlaması, dağıtım, teslimat ve benzeri hizmetlerin tamamını veya bir kısmını üstlenen gerçek ve tüzel kişileri,

MESLEKİ SAYGINLIK: Ticari alanda ve karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili kurallara uygun davranmayı ve faaliyet göstermeyi,

MESLEKİ YETERLİLİK: Karayolu taşımacılık faaliyetlerinin icrası ile ilgili eğitim, bilgi, beceri ve donanıma sahip olmayı,

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ: İlgili mevzuatın bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde bulunanlar için öngördüğü mesleki yeterlilik eğitimini alan ve/veya yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlara verilen belgeyi,

MESLEKİ YETERLİLİK EĞİTİMİ: Bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerle ilgili bir mesleki yeterliliğin kazandırılması amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde verilen eğitimi,

MOTORLU TAŞIT: Karayolunda insan, hayvan veya eşya taşımaya yarayan ve makine gücüyle yürütülen aracı veya taşıtı,

ÖZMAL TAŞIT: Araç tescil belgesinde yetki belgesi sahibi adına kayıtlı taşıtı,

RESMİ TAŞIT: Araç tescil belgesinde “resmi” olarak tescil edilmiş taşıtı,

RÖMORK: Motorlu taşıtla çekilen insan, hayvan veya eşya taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtı,

SEVK İRSALİYESİ: Yurt içi taşımalarda, gönderen tarafından gönderilen eşya için düzenlenen; eşyanın içeriğini, ağırlığını, hacmini, paketleme veya ambalaj şekli ile gerçek değerini belirleyen ve gönderenin beyanına dayanan ilgili mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenen belgeyi,

SÖZLEŞMELİ TAŞIT: Yetki belgesi sahibinin noterden yapılmış bir taşıma geliri paylaşımı veya kira sözleşmesine dayanarak, kendi unvan ve sorumluluğu altında çalıştıracağı başkasına ait taşıtı,

ŞEHİR İÇİ: Bir şehrin belediye sınırları ile mücavir alanının toplamından oluşan alanı,

ŞOFÖR: Ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı karayolunda süren ve ilgili mesleki yeterlilik belgesine sahip olan sürücüyü,

ŞUBE: Bir yetki belgesi sahibinin ticaret siciline tescil edilmiş merkezi işyeri adresi dışındaki faaliyetiyle ilgili ticaret siciline tescil edilmiş birimini,

TAŞIMA GÜZERGAHI: Taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yolu,

TAŞIMA İRSALİYESİ: Taşıma faaliyetinde bulunanların, taşınmasını üstlendikleri bir veya birden çok gönderilen ve gönderene ait aynı taşıtta, aynı zamanda taşınan eşya veya kargo için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca taşımacı tarafından düzenlenen belgeyi,

TAŞIMA KAPASİTESİ (taşıma sınırı): Bir aracın teknik olarak güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısını,

TAŞIMA SENEDİ: Eşya ve kargo taşımalarında gönderen ile yetki belgesi sahibi arasında akdedilen, ilgili diğer mevzuat ve bu Yönetmelikle belirlenen bilgileri ihtiva eden sözleşme belgesi veya bu tür bir sözleşmede bulunması gereken bilgileri ihtiva etmesi halinde taşıma senedi yerine geçecek olan taşıma faturası, taşıma irsaliyesi veya irsaliyeli taşıma faturasını,

TAŞIT BELGESİ: Yetki belgesi sahibinin kullanacağı taşıtların niteliğini ve sayısını liste halinde gösteren, yetki belgesinden ayrı ve yetki belgesinin eki olarak düzenlenen belgeyi,

TAŞIT KARTI: Bir taşıtın yalnız bir yetki belgesinde kayıtlı olduğunu ve bu yetki belgesi altında çalıştırılabileceğini gösteren belgeyi,

TRANSİT TAŞIMA: Herhangi bir ülkede başlayan ve en az bir ülke toprakları üzerinden geçtikten sonra bir başka ülkede sona eren, başlama ve sona erme ülkeleri dışında kalan ülkeler üzerinden yapılan yolcu veya eşya taşımalarını,

ÜCRET TARİFESİ: Tarifeli taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan belgeyi,

ÜÇÜNCÜ ÜLKE TAŞIMASI: Yolcu ve eşyanın bindirme, indirme, yükleme, boşaltma noktalarının taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin dışındaki ülkeler arasında yapılan taşımaları,

YETKİ BELGESİ: Bu Yönetmelik kapsamında bir faaliyette bulunacak gerçek ve tüzel kişilere çalışma izni veren ve Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

YURTİÇİ: Türkiye sınırları içindeki alanı,

 

YETKİ BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

Ticarî amaçlı karayolu ulaştırma faaliyetlerinde bulunacak şahıs ve firmalar faaliyetlerine uygun bir belgeyi Ulaştırma Bakanlığından almak zorundadırlar. Taşımacılara, yetki belgesinden ayrı olarak taşımalarda kullanılacak taşıtların niteliğini ve sayısını gösteren taşıt belgesi ile taşımacının taşıt belgesinde kayıtlı her taşıt için düzenlenen ve taşıtta bulunması gereken taşıt kartı verilir.

Yetki Belgesi Alabilmek İçin

1.       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya,

2.       Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olmak,

3.       Kişi firmasında kişinin kendisinden, tüzel kişiliklerde ise firmanın temsil ve ilzam yetkililerinden, aranan mesleki saygınlığa sahip olmak. ilgili ticaret odaları veya sanayi odalarına kayıt olmak.

4.       Kendi eşyasını ve kendi personelini taşımak üzere B3, Cl, D3, ve K2 türü yetki belgesi talebinde bulunanlar ile kamu kurum ve kuruluşları (El ve E2) hariç olmak üzere

a.       Faaliyet alanlarına uygun en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) , orta düzey yönetici (ODY) Meslekî Yeterlilik Belgesine sahip olmaları; yoksa bu belgelere sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

b.      Gösterecekleri faaliyet alanlarına uygun en az bir adet Orta Düzey Yönetici, belgesine sahip olmaları yada (ODY) belgesine sahip kişi veya kişileri istihdam etmeleri,

5.       İşletmenin kurulması, yükümlülüklerini yerine getirmesi ve iyi yönetilmesi için yetki belgesi türlerine göre, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinde belirlenen gerekli kapasite, tonaj ve malî yeterlilik değerlerine sahip olmaları,

6.       Bakanlıkça belirlenen belge ücretlerini ödemiş olmaları şarttır.

Yetki Belgesinin İptali Tahrif Edilmesi

Yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin taşınmadığının somadan anlaşılması, faaliyet sırasında bu şartlardan herhangi birinin kaybedilip de verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde yetki belgeleri iptal edilir. Yetki belgeleri, taşıt belgeleri veya taşıt kartı üzerinde tahrifat yapan yetki belgesi sahiplerine idarî para cezası verilir.


Uluslararası yolcu ve eşya taşımaların kapsamları:

a.       Türkiye'ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir sınır kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir limanına denizyolu ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları kapsar,

b.      Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları kapsar.

c.       Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları kapsar.

d.      Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan taşımaları kapsar.

Uluslararası taşımaları, uluslararası taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya bakanlıkça izin verilmiş yabancı plâkalı taşıtlar ile uluslararası taşımalar için bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlar yapılabilir.

Geçiş Ücretleri

Karayolunun bakımı, korunması ile karayolu ve taşımanın yönetimine ilişkin giderlere katkıda bulunmak üzere yabancı plâkalı araçlardan alınan ücrete geçiş ücretleri denilir.

Para Cezalarının Ödenme Süresi

Ödemeler derhâl yapılmadığı takdirde, para cezalan tutanağın tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir. 30 gün içerisinde ödenmeyen cezalar 2 katına çıkar ve ödeme süresi 10 gün daha uzar, bu süre içinde de ödenmeyen cezalar 3 katına çıkar.

Para Cezalarına İtiraz Ve Suçlarda Tekrar

Para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen gerçek ve tüzel kişilere, işlediği suçların cezalarının toplamının (10 katı) para cezası verilir. Şoförün Sürücü Mesleki Yeterlilik (SRC) Belgesi (1 yıl) süreyle askıya alınır.


Ücret Ve Zaman Tarifeleri

Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır ve bakanlığa bildirilir. Gerektiğinde taban ve tavan ücretleri bakanlıkça tespit edilebilir.
Düzenli yolcu ve eşya taşımaları zaman tarifesine tâbidir. Taşımacılar tarafından geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanan zaman tarifeleri, bakanlıkça onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.
Ücret ve zaman tarifelerine uyulması ve bu tarifelerin görülebilecek şekilde işyeri, terminal ve bilet satış yerlerine asılması ve taşıtlarda bulundurulması zorunludur.

Yetki Belgesi Alanların Faaliyete Başlama Ve Ara Vermeleri

 Yetki belgesi sahiplerinin, yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içinde faaliyete başlamaları şarttır. Yetki belgesi sahipleri, yetki belgesinin geçerlilik süresi boyunca faaliyetine sürekli olarak 1 yıldan fazla ara veremezler.

Yetki Belgesi İptali

90 gün içinde kaldırılmadığı için kalıcı hale gelen uyarmaların (İHTARLARIN) toplam sayısı 50 adete ulaşınca ilgilinin yetki belgesi iptal edilir.

Taşıtlarla İlgili Hususlar

a.       Taşıtın yaşı, araç tescil belgesi kayıtlarındaki model yılından sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

b.      Römork ve yarı römorklarda yaş şartı aranmaz.

c.       İnsan dışındaki canlılar ve özelliği olan eşyaların taşınmasında kullanılan taşıtlar ile özel amaçlı/donanımlı taşıtların bu özelliklerinin araç tescil belgelerinde belirtilmesi gerekir.

d.      Asgari kapasitenin hesaplanmasında çekici sayısı kadar römork ve/veya yarı römorklar dikkate alınır.

e.      Eşya taşımalarında kullanılan kamyon, römork ve yarı römorkların kapalı kasa veya tenteli veya brandalı olması şarttır. Ancak, açık olarak taşınması zorunlu olan eşya, karayolu trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde yüklenerek ve bağlanarak taşınabilir.

f.        Taşıtların bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlara uygun olup olmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü araç tescil kayıtlarından elektronik ortamda temin edilecek bilgilere göre tespit edilir. Bakanlık, gerek görmesi halinde araç tescil belgesi, taşıtın fabrika imalatı, varsa tadilatı ile ilgili teknik özellikleri hakkında ayrıca bilgi ve belge isteyebilir.

g.       Konteynır, oto, sac rulo ve benzeri eşya taşımalarında kullanılan taşıtların taşınan yüke uygun olması şarttır.

h.      Taşıma kapasitesi, ağırlık ve gabari hususlarında ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınır.